AVV: de democratische vakbond

Nieuws over de NOW regeling

De NOW regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) moet werknemers en werkgevers door de coronacrisis helpen.

Werkgevers krijgen subsidie om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Daarbij gaat het óók om mensen met een flexibel contract. Sterker nog, als werkgevers deze werknemers ontslaan of niet meer oproepen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en hun lonen zoveel mogelijk door te betalen.

Wat houdt de regeling in:

  • De subsidie wordt verleend voor de loonkosten van de maanden maart, april en mei en bedraagt maximaal 90% daarvan, afhankelijk van hoe groot de omzetdaling is voor het bedrijf.
  • Er wordt uitgegaan van de lonen waarover belastingen en sociale premies worden betaald met een opslag van 30% voor werkgeverslasten (onder andere voor opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies). Uitgangspunt voor de subsidie zijn de lonen in januari 2020 zoals bekend bij de belastingdienst. Er geldt een maximum van € 9538 euro per maand (hieronder vallen 98,5% van de werknemers in Nederland).
  • Er moet sprake zijn van minimaal 20% omzetdaling gedurende drie maanden. Dit kan zijn in maart, april en mei 2020, maar mag ook later zijn als de startdatum maar op de eerste dag van één van deze maanden valt. De omzet in die drie maanden wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een bedrijf uit meerdere bedrijven bestaat, wordt op concernniveau gekeken.
  • Ook subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen, zoals bij scholen en cultuurorganisaties, worden gelijkgesteld met omzet. 
  • Het kabinet wil het subsidieloket 6 april openen. 3 april is bekend of dat lukt. UWV streeft ernaar binnen twee tot vier weken de eerste betalingen te doen, maar waarschijnlijk gaat dit sneller. Werkgevers krijgen een voorschot van 80% van hun aanvraag, betaald in drie termijnen. Binnen 22 weken beslist UWV over de definitieve subsidie. Daarbij kan sprake zijn van terugbetaling als het omzetverlies meeviel, of een extra betaling als het omzetverlies lager is uitgevallen dan in de aanvraag stond.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor werkgevers om subsidie te krijgen:

  • Er is een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers door te betalen, ook flexibele werknemers. Als er minder mensen worden doorbetaald, bijvoorbeeld doordat contracten niet worden verlengd of werknemers niet worden opgeroepen, dan neemt ook de subsidie voor loonkosten af.
  • In de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 mogen door een werkgever bij het UWV geen verzoeken worden gedaan voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Wanneer een werkgever dit toch doet, leidt dit tot een verlaging van de subsidie.

Tot 31 mei kunnen aanvragen worden ingediend voor de NOW regeling. Vóór 1 juni wordt besloten of de regeling met nog drie maanden wordt verlengd.

31 maart 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel