AVV: de democratische vakbond

Leden

Privacyverklaring AVV Stemprocedure leden 

AVV is een vereniging met als doel het behartigen van de belangen van werkende mensen. Wij verwerken daarvoor persoonsgegevens van leden en van mensen die zich hebben geregistreerd in een cao-panel van een sector. AVV gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
In deze privacyverklaring zetten we op een rij hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier lezen welke gegevens wij van je verwerken, hoe wij deze beschermen en welke invloed je daarop kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als er nieuwe ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle persoonsgegevens die AVV van je verwerkt in het kader van een doelmatige stemprocedure en meningsvorming over een (concept)cao. Daarnaast verwerken wij gegevens als je op onze website komt. Zie punt 3 verkeersgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Alternatief Voor Vakbond (AVV)
Rechtspersoon: vereniging
KvK: 34233571
Statutair gevestigd te Amsterdam
Postadres: Europalaan 400, 3526 KS Utrecht
Telefoonnummer, website en e-mail: 070-4442140, www.avv.nu, info[at]avv.nu

3. Welke persoonsgegevens verwerkt AVV?

Persoonsgegevens
Als je lid wordt, of contact met ons opneemt, dan verwerkt AVV je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot individuele natuurlijke personen. Onderstaand een overzicht van de gegevens die AVV van je verwerkt:
• Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel
• Contactgegevens: straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, e-mailadressen, telefoonnummers.
• Bankgegevens: IBAN, tenaamstelling rekening, plaats rekening en mandaatgegevens voor automatische incasso.
• Werkgerelateerde gegevens: sector waarin je werkt, je werkgever, toepasselijke cao, of je in dienstverband werkt of zelfstandig.
• Indien van toepassing: kopie ID-bewijs
• Indien van toepassing: aanvullende persoonsgegevens in het kader van onderzoek naar onrechtmatig handelen, zoals online social media profielen

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens zijn gegevens die nodig zijn om internetverkeer over het netwerk te vervoeren. Als je op onze website komt, dan worden verkeersgegevens bijgehouden van het gebruik, maar niet de inhoud van de communicatie zelf. De website houdt bij hoeveel bezoekers er komen per pagina en geeft de aantallen van deze gegevens weer. Dit wordt in totalen weergegeven en is niet tot personen herleidbaar. AVV gebruikt alleen analytische cookies om statistieken te verzamelen voor de website. De verkeersgegevens die AVV verwerkt:
Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturingssysteem.

4. Waarvoor gebruikt AVV je gegevens?

Doelmatige stemprocedure
AVV verwerkt je gegevens voor een doelmatige stemprocedure (waaronder het vastleggen van gegevens, monitoren van de stemming, beveiligen en controleren identiteit/werkgegevens van de stemmer). Daarnaast informeren we je over ontwikkelingen in je sector. Dit doen we via e-mails en nieuwsbrieven. We sturen je een link als er een akkoord is bereikt over een cao, zodat je kunt stemmen. Als we een enquête houden over je arbeidsvoorwaarden, dan sturen we je een link zodat je je mening kunt geven.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar AVV verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen we naar andere persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen goed te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Hiervoor werken wij samen met een derde partij, Genkgo B.V., waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben.

Inschakelen derden
AVV schakelt derden in voor bepaalde verwerkingshandelingen, zoals de ledenadministratie, secretariaat, de website en het uitvoeren van een stemming. Dit zijn Genkgo B.V. voor opslaan en back-ups van (persoons)gegevens, Stichting Staywise voor beheer van (persoons)gegevens, Messagebird voor uitgifte sms-codes en Labyrinth Onderzoek & Advies voor het uitvoeren van een stemming. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoons-, of verkeersgegevens heeft AVV de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt (verwerkersovereenkomsten). Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen voor marketing- of verkoopactiviteiten. Onze website gebruikt geen cookies, behoudens analytische cookies. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Beveiliging van ons netwerk
AVV maakt gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wij zorgen ervoor dat je veilig met ons kunt mailen of op een andere manier communiceren en dat je gegevens veilig worden bewaard.

Tegengaan onrechtmatige handelingen tijdens het stemmen, waaronder stemfraude en identiteitsfraude
AVV laat een stemming uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies. De gegevens die Labyrinth hiervoor verwerkt zijn:
• Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel
• Contactgegevens: e-mailadres
• Werkgerelateerde gegevens: sector waarin je werkt, werkgever, vestiging werkgever
Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de stemming gebruiken Labyrinth en AVV jouw gegevens om te controleren of er geen onrechtmatige handelingen plaatsvinden tijdens de stemming. Wanneer hiervoor een gerichte aanwijzing is, kunnen controles worden uitgevoerd om mogelijke onrechtmatige handelingen, zoals stemfraude, te onderzoeken. Daarvoor kan het nodig zijn dat AVV bij Labyrinth navraagt of iemand heeft gestemd. AVV heeft geen toegang tot gegevens over wat iemand heeft gestemd. Bij een onderzoek kunnen openbare gegevens van jou in een online search via social media of google worden bekeken en betrokken. In een uiterst geval, en alleen wanneer hiervoor aanleiding is vanwege een sterk vermoeden van onrechtmatig handelen, kan het delen van je naam en e-mailadres met de door jou opgegeven werkgever onderdeel zijn van dit onderzoek, om te controleren of je echt bij deze werkgever werkt. In geval wij onrechtmatig handelen constateren, kan het zijn dat je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de politie voor strafrechtelijk onderzoek, of worden gebruikt in een civiele rechtszaak.  

Controle technisch verloop stemprocedure
Tijdens een stemming monitort AVV of de stemming technisch goed verloopt. Daarvoor kan het nodig zijn om bij Labyrinth na te vragen of iemand heeft kunnen stemmen. De stemming is anoniem. AVV heeft geen toegang tot gegevens over wat iemand heeft gestemd.

5. Hoe lang bewaart AVV je gegevens?

AVV is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld op grond van een wettelijk voorschrift). AVV bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je AVV je gegevens hebt verstrekt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen per doel. Elk jaar vragen we je of je nog werkzaam bent in jouw sector. Ben je lid, dan kun je verzoeken om te worden uitgeschreven. Dit gebeurt binnen 1 maand na je verzoek om verwijdering en je krijgt hiervan een bevestiging. Je lidmaatschapsgegevens worden daarna nog uiterlijk 1 jaar bewaard. Ontvang je de nieuwsbrief, dan vind je bij iedere mailing de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Wanneer er gerichte aanwijzingen zijn van mogelijke onrechtmatigheden rondom je persoonsgegevens dan kunnen deze langer worden bewaard. Je persoonsgegevens worden dan bewaard tijdens de periode van het onderzoek en eventuele juridische procedure, tot 1 jaar na afsluiting van het onderzoek of de procedure.

6. Inzage in je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een e-mail te sturen naar privacy@avv.nu met je naam, e-mailadres, telefoonnummer en een geanonimiseerde kopie van je ID-bewijs.

7. Correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht om je gegevens te laten corrigeren (verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen en verwijderen). Je kunt hiervoor mailen naar privacy[at]avv.nu. Je ontvangt zo snel mogelijk schriftelijk antwoord, uiterlijk binnen twee weken.

8. Bezwaar maken of klacht indienen

Tegen het gebruik van je persoons-, en verkeersgegevens kun je bezwaar maken. Doet er zich een situatie voor waar je een klacht over wilt indienen, dan kan dat via: privacy[at]avv.nu. Wij streven ernaar je klacht zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen twee weken.
Tot slot: heb je vragen over je persoonsgegevens en verwerking door AVV, laat het ons dan weten via privacy[at]avv.nu.

 

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel