AVV: de democratische vakbond

Korte cao-update

Kringloopbedrijven

Op 22 mei is er een eerste voorzichtig stapje gezet op weg naar een cao voor de Kringloop Branche. De intentie van zowel de werkgevers als van AVV is om voor het eind van het jaar een eerste cao te hebben. Voordat het zover is, moeten er nog wel stappen gezet worden. Voor werkgevers geldt dat ze de laatste versie van het handboek als basis willen gebruiken. Daarnaast hebben zij stappen gezet om het huidig functiehuis te actualiseren en hebben ze een voorstel om de loontabellen aan te passen en ideeën over functiewaardering. Hun voorstellen hebben ze overigens nog niet met ons gedeeld. 

Wensen 
Verder hebben we gekeken wat behalve bovenstaande voor de sector wenselijk is. Zo vinden we levensfase bewust personeelsbeleid belangrijk, waarbij inzet van medewerkers op basis van maatwerk per levensfase mogelijk gemaakt moet worden (lees; betere werk-privé balans). Maar we hebben ook gekeken naar andere verlofregelingen zoals bijvoorbeeld ouderenregelingen en dergelijken. 
We hebben gesproken over meer op maat gerichte arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Je kan hierbij denken aan een individueel keuzebudget waarbij je zelf keuzes maakt. Wil je bijvoorbeeld meer verlof of meer loon of een fiets; dat kan je dan zelf regelen met je keuzebudget. 
Andere onderwerpen die zijn benoemd zijn oog hebben voor veilig werken en milieu, de ontwikkeling of scholing van de medewerkers en de aantrekkelijkheid van het werken in de sector. We hebben nog niet besproken hoe en wanneer we dat vorm gaan geven, maar de wens is er in ieder geval wel. 
En last but not least is natuurlijk de loonontwikkeling neergelegd. Het is wel duidelijk dat jullie loonontwikkeling ten opzichte van de markt behoorlijk achterblijft. We hebben aan werkgevers gevraagd om hun gedachten daar eens over uit te spreken. Wij van onze zijde zouden het niet verkeerd vinden als het salaris jaarlijks met een soort van indexcijfer zou stijgen.   
Kortom, we hebben de wensenlijstjes uitgewisseld en nu is het zaak om het te concretiseren.  

Winstwaarschuwing 
We kunnen en gaan niet direct alles realiseren. Het zal gefaseerd worden uitgewerkt en in de loop van de tijd in de cao worden verankerd. Daarom moeten we goed met elkaar en jullie werkgevers doornemen wat wel en niet passend is voor de sector. Dat betekent ook dat we veel met elkaar moeten overleggen over wat jullie wensen zijn en hoe dit vastgelegd moet worden in de cao. Jullie inbreng is dus van wezenlijk belang.  

Jij bent aan zet 
Maandag 3 juli praten we verder. Voor die tijd ontvangen we van de werkgevers hun ideeën over het loongebouw, de functieomschrijvingen en functiewaardering. Wil je daarover meepraten? Meld je dan nu aan voor het platformoverleg door een mail te sturen naar bestuurder René Koorn. Ook als je mee wilt denken over de andere onderwerpen. 
Hebben jullie binnen jullie eigen vestiging ideeën, suggesties of wensen, verzamel ze en mail ze naar René Koorn. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat er nu echt werk gemaakt wordt om een cao tot stand te brengen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! 

25 mei 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel